Myös pääkau­pun­ki­seu­dulla kannatetaan Katri Kulmunia keskustan johtoon

Me al­le­kir­joit­ta­neet kan­na­tam­me Kat­ri Kul­mu­nin va­lin­taa kes­kus­tan uu­dek­si pu­heen­joh­ta­jak­si.

32-vuo­ti­as Kat­ri on so­pi­vas­sa ikä­vai­hees­sa nous­tak­seen joh­toon. Kes­kus­ta on en­nen­kin va­lin­nut nuo­ren pu­heen­joh­ta­jan ei­kä nii­tä pää­tök­siä ole tar­vin­nut ka­tua.

Kes­kus­tan edus­kun­ta­ryh­mäs­sä näh­tiin huh­ti­kuun vaa­leis­sa nuor­ten kan­sa­ne­dus­ta­jien si­sään­tu­lo. Nyt se on tar­peen myös puo­lu­ees­sa.

Kat­ri on toi­sen kau­den kan­sa­ne­dus­ta­ja­na, kes­kus­tan va­ra­pu­heen­joh­ta­ja­na sekä elin­kei­no- ja alu­e­mi­nis­te­ri­nä riit­tä­vän ko­ke­nut nous­tak­seen puo­lu­een yk­kös­pai­kal­le.

Kat­ri ta­voit­te­lee ny­kyis­tä kes­kit­ty­mis­ke­hi­tys­tä ta­sai­sem­paa alu­eel­lis­ta ke­hi­tys­tä koko maas­sa, jo­kai­ses­sa maa­kun­nas­sa ja myös kun­tien ja kau­pun­kien si­säl­lä.

Ta­sai­sem­pi alu­e­ke­hi­tys on myös Hel­sin­gin ja Uu­den­maan etu. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­le muut­ta­vat jou­tu­vat mak­sa­maan ny­kyi­sin koh­tuut­to­man kor­kei­ta asu­mi­sen kus­tan­nuk­sia kes­kit­ty­mi­ses­tä joh­tu­en.

Mo­net val­ta­kun­nal­li­set vaa­lit ovat osoit­ta­neet, et­tä kes­kus­ta joko voit­taa koko maas­sa tai hä­vi­ää koko maas­sa.

Nuo­ri nais­pu­heen­joh­ta­ja tuo­rei­ne aja­tuk­si­neen joh­tai­si kes­kus­tan koko maas­sa kan­na­tuk­sen nou­sun tiel­le – niin myös Hel­sin­gis­sä ja Uu­del­la­maal­la.

Ee­ro Lan­kia, Kirk­ko­num­mi

Jas­ka Sa­lo­nen, Mänt­sä­lä

Pert­ti Pii­ra, Nur­mi­jär­vi

Ai­li Pe­so­nen, Es­poo

Na­o­my Hy­vö­nen, Es­poo

Lau­ra Tolk­ki­nen, Es­poo

Juha Jää­maa, Es­poo

Jus­si Ny­ky­ri, Es­poo

Pasi Hovi, Es­poo

Jus­si Yli-Lah­ti, Es­poo

Päi­vi Mo­no­nen-Mik­ki­lä, Hel­sin­ki

Ma­ria Poh­ja­mo, Hel­sin­ki

Sole Mo­lan­der, Hel­sin­ki

Mat­ti Vai­nio, Hel­sin­ki

An­ne­li Ala­luu­sua, Hel­sin­ki

Mo­ni­ca Lam­berg, Hel­sin­ki

Noo­ra Ju­vo­nen, Hel­sin­ki

Mat­lee­na Mik­ko­nen, Hel­sin­ki

 

(Julkaistu Suomemaan verkkopalvelussa 5.9.2019)

Noorasta sanottua

"Olen tehnyt Nooran kanssa työtä puolueen hyvinvointi- ja terveysryhmässä. Eduskunta tarvitsee vahvaa arvopohjaa, sekä hyvinvointialan, lapsiperheiden ja ikääntyneiden palvelujen tuntemusta."

Pekka Puska
kansanedustaja 2017-2019, professori

"Olen oppinut tuntemaan Nooran fiksuna vaikuttajana, joka perehtyy asioihin huolellisesti ja esittää mielipiteensä selkeästi. Nooralla on konkreettisia ehdotuksia lasten, perheiden ja ikäihmisten arjen parantamiseksi. On upeaa, että Noora on pienten lasten äitinä ehdolla eduskuntaan. Se on rohkaiseva esimerkki."

Liina Tiusanen
Keskustan puoluevaltuuston varapuheenjohtaja

"Noora oli eduskuntavaalikampanjassani viestintäkoordinaattorina vuonna 2015. Hän on aikaansaava ja tunnollinen. Noora on erinomainen ehdokas Helsingistä kansanedustajaksi. Noora tuntee hyvin sote-asiat ja on pitänyt esillä omaishoidon ja hoivapalvelujen kehittämistä."

Jari Leppä
maa- ja metsätalousministeri, kansanedustaja

"Noora on aikaansaava ja aktiivinen perheenäiti. Olen oppinut tuntemaan hänet älykkäänä ja uupumattomana yhteisten asioiden hoitajana. Voin lämpimästi suositella hänen valintaansa helsinkiläisten asioiden hoitajaksi."

Katri Kulmuni
kansanedustaja

"Olemme Nooran kanssa tehneet vuosia yhdessä töitä lauttasaarelaisten ja helsinkiläisten parhaaksi mm. puolustamalla lähipalveluita. Meille molemmille luonto- ja ympäristökysymykset ovat tärkeitä. Noora on aikaansaava politiikko. Kannatan hänen valintaansa Helsingin kaupunginvaltuustoon."

Sanna Lehtinen
tarkastuslautakunnan jäsen, entinen Helsingin Keskustan puheenjohtaja